Je bent hier:

Fastned gebruiksvoorwaarden

versie 27 januari 2023

1

Je voertuig laden bij Fastned kan als geregistreerde klant maar kan ook zonder registratie. De onderstaande voorwaarden zijn alleen van toepassing als je je registreert bij Fastned en elke keer als je als geregistreerde Fastned klant een laadsessie afneemt. Registratie gebeurt via de Fastned applicatie, welke gratis beschikbaar is in de App Store of Google Play Store (“Fastned App”). Het voordeel van een registratie is dat we je als geregistreerde klant een betere klantervaring kunnen bieden. Zo kunnen we je gemakkelijker helpen als iets niet goed gaat met een laadsessie en we kunnen je op de hoogte houden van voor jou relevante informatie zoals de opening van nieuwe laadstations of laadstations die tijdelijk niet gebruikt kunnen worden.

2

Bij het aanmaken van je Fastned account vragen wij of je akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden. Je accepteert de gebruiksvoorwaarden door het selectievakje in de Fastned App aan te vinken. Vervolgens zullen de gebruiksvoorwaarden automatisch van toepassing zijn op het gebruik van jouw account.

3

Bij registratie via de Fastned App kan je opteren voor twee formules, te weten laden met, dan wel zonder abonnement. Je kan ervoor kiezen om je kosteloos als lid te registreren, zonder abonnement. In dit geval komt bij elke door jou afgenomen laadsessie een verkoopovereenkomst tot stand met Fastned. Indien je kiest voor de abonnementsformule dan komt – na registratie via de Fastned App – een overeenkomst tot stand voor een bepaalde duur van één (1) maand. Indien je vóór afloop van deze periode de overeenkomst niet uitdrukkelijk beëindigt (via de Fastned App of door te mailen naar [email protected]), dan wordt de overeenkomst geacht te zijn gesloten voor onbepaalde duur die je dan per direct kan opzeggen. Op het moment dat je je registreert ga je een duurovereenkomst aan met Fastned. Elke laadsessie zien wij als een koopovereenkomst binnen deze duurovereenkomst.

4

Fastned kan deze voorwaarden op elk moment eenzijdig wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn en geacht te zijn aanvaard door de geregistreerde klant vanaf de datum bepaald en gecommuniceerd door Fastned, tenzij de geregistreerde klant Fastned schriftelijk op de hoogte brengt binnen de gegeven kennisgevingstermijn van diens weigering tot aanvaarding van dergelijke gewijzigde voorwaarden. In dergelijk geval kan de geregistreerde klant de registratie met onmiddellijke ingang kosteloos beëindigen. Als je als geregistreerde klant doorgaat met het gebruiken van je Fastned account gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met de wijzigingen.

5

Fastned vraagt je bij registratie om enkele persoonsgegevens. Wij zullen bij de verwerking van deze persoonsgegevens voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ten aanzien van alle door ons verzamelde persoonlijke informatie van jou. Fastned zal deze persoonsgegevens enkel en alleen gebruiken met het oog op de uitvoering van haar contractuele verbintenissen ten aanzien van jou alsook op grond van de vervulling van de gerechtvaardigde belangen van Fastned (bijv. klantenadministratie, nieuwsbrieven, het verstrekken van communicatie om jou een zo goed mogelijke service te verlenen). Wat we precies doen met jouw persoonsgegevens kan je lezen in onze privacy policy, welke ook steeds kan worden geraadpleegd onderaan op onze website. Bij de registratie van jouw Fastned account in de Fastned App wordt ook gevraagd of je akkoord gaat met de privacy verklaring. Door deze te accepteren, geef je toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens volgens onze privacy verklaring.

6

Fastned zal altijd haar uiterste best doen om stroom te leveren voor het opladen van je elektrische voertuig zonder onderbrekingen of storingen. Helaas kunnen we niet garanderen dat deze levering van stroom altijd lukt en/of foutloos gaat. Er kunnen situaties ontstaan dat niet kan worden geladen, een laadsessie wordt afgebroken als gevolg van een technisch probleem, (algemene) stroomstoring, overmacht of anderszins. Fastned zal geen schade vergoeden als onder gebeurlijke omstandigheden geen (of met onderbrekingen of storingen) stroom geleverd (kan) word(t)(en).

7

De inloggegevens van jouw Fastned account zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Het is niet de bedoeling dat derden gebruik maken van jouw persoonlijke account. Het is ook niet toegestaan om een account aan te maken op naam van een ander of om valse gegevens te verstrekken. Indien dergelijke misbruiken worden vastgesteld, is Fastned gerechtigd om je account onmiddellijk dan wel zonder verdere verwittiging te verwijderen dan wel – indien je een abonnement bent aangegaan, de overeenkomst onverwijld en zonder verdere verwittiging kosteloos te beëindigen. Fastned behoudt zich verder ook het recht voor om alle kosten en schade die zij door de door jou begane misbruiken heeft geleden, integraal op jou te verhalen.

8

Fastned hanteert een Fair Use Policy voor het gebruik van haar abonnementen, dat wil zeggen dat Fastned zich het recht voorbehoudt om beperkingen op te leggen aan klanten met excessief gebruik, of om speciale afspraken te maken met deze klanten.

9

De prijzen die Fastned rekent per kWh staan vermeld op de Fastned website, Fastned App en op de laderschermen. Fastned mag de prijzen die zij rekent per kWh te allen tijde aanpassen.

10

Fastned mag de abonnementsprijzen en de daarbij horende percentuele korting (op de prijs per kWh) aanpassen op grond van de volgende redenen: overheidsbesluiten en marktontwikkelingen, wijzigingen met betrekking tot marge en prijs- en inkooprisico’s, wijzigingen in de kostenstructuur voor het betreffende product en wijzigingen in Fastned’s algemene kostenstructuur. In het geval Fastned besluit jouw abonnementstarief te wijzigen, zullen we je tijdig digitaal informeren en je ook de mogelijkheid bieden je abonnement op te zeggen, overeenkomstig artikel 12. Deze mogelijkheid tot opzegging is niet van toepassing op prijsaanpassingen die direct het gevolg zijn van een wijziging van de tarieven door een wijziging van overheidsheffingen of belastingen.

11

De geregistreerde gebruiker kan zijn Fastned account te allen tijde kosteloos beëindigen. Als je wil dat Fastned je account direct verwijdert kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Indien je diensten hebt afgenomen die nog niet zijn afgerekend zullen wij deze nog in rekening brengen alvorens je account te verwijderen.

12

Indien je gebruik maakt van een abonnement met maandbedrag zullen we de kosten hiervoor maandelijks in rekening brengen. Abonnementen met maandbedrag zijn – indien de overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd na de eerste periode van één (1) maand te allen tijde opzegbaar door partijen. De opzegging gebeurt via de Fastned App.

13

Je hebt de mogelijkheid om je aangevraagde abonnement binnen veertien (14) dagen te annuleren na het afsluiten hiervan. Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Je kunt ook het modelformulier voor herroeping gebruiken en versturen naar het adres van Fastned, maar een e-mail vinden wij gemakkelijker. Indien de maandelijkse kosten reeds zijn afgeschreven, zullen we dit binnen redelijke termijn terugstorten. Wanneer je reeds gebruik hebt gemaakt van onze diensten zullen de kosten voor de laadsessies en de maandelijkse kosten naar rato in rekening worden gebracht.

14

Indien je niet binnen de gestelde termijn van vijftien (15) dagen aan de betalingsverplichtingen voldoet, of indien Fastned niet in staat is om de verschuldigde bedragen in te vorderen doordat bijvoorbeeld het saldo dat op je rekening staat ontoereikend is, een betaling wordt gestorneerd, het rekeningnummer – dat je bij
registratie hebt opgegeven – niet bestaat of een automatische betaling wordt tegengehouden, heeft Fastned het recht om, na ingebrekestelling en verloop van de daarbij gestelde redelijke termijn voor remediëring van de tekortkoming, de vordering ter incasso over te dragen aan een derde instantie. De kosten hiervoor verschillen per land en staan in die hoedanigheid opgenomen in artikel 16 hieronder.

15

In geval van laattijdige betaling – zoals bepaald in artikel 14 - mag Fastned de levering van stroom aan jou opschorten tot de betaling correct werd verricht en/of is Fastned gerechtigd het account per onmiddellijk te beëindigen dan wel de overeenkomst zonder verdere verwittiging en zonder enige kosten buitengerechtelijk te ontbinden.

 

16

De gerechtelijke kosten verschillen per land en zijn afhankelijk van het land waar jij woonachtig bent:

België: De daarmee gemoeide gepaard gaande kosten kunnen bij jou in rekening worden gebracht, welke als volgt zullen worden berekend: 15% over de eerste 2500 euro van de vordering, met een minimum van 40 euro; 10% over de volgende 2500 euro van de vordering; 5% over de volgende 5000 euro van de vordering; 1% over de volgende 190.000 euro van de vordering; 0,5% over het meerdere, met een maximum van 6775
euro.

Nederland: Indien je niet binnen de gestelde termijn van 15 dagen aan de betalingsverplichtingen voldoet, heeft Fastned het recht om, na ingebrekestelling en verloop van de daarbij gestelde redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. De daarmee gemoeide kosten kunnen bij jou in rekening worden gebracht, welke als volgt zullen worden berekend: 15% over de eerste 2500 euro van de vordering, met een minimum van 40 euro; 10% over de volgende 2500 euro van de vordering; 5% over de volgende 5000 euro van de vordering; 1% over de volgende 190.000 euro van de vordering; 0,5% over het meerdere, met een maximum van 6775 euro.

Duitsland: Indien je niet binnen de gestelde termijn van 15 dagen aan de betalingsverplichtingen voldoet,  eeft Fastned het recht om, na ingebrekestelling en verloop van de daarbij gestelde redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. De daarmee gemoeide kosten kunnen bij jou in rekening worden gebracht.

United Kingdom: Indien je niet binnen de gestelde termijn van 15 dagen aan de betalingsverplichtingen voldoet, heeft Fastned het recht om, na ingebrekestelling en verloop van de daarbij gestelde redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. De daarmee gemoeide kosten kunnen bij jou in rekening worden gebracht.

Zwitserland: Indien je niet binnen de gestelde termijn van 15 dagen aan de betalingsverplichtingen voldoet, heeft Fastned het recht om, na ingebrekestelling en verloop van de daarbij gestelde redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. De daarmee gemoeide kosten kunnen bij jou in rekening worden gebracht.

Frankrijk: Indien je niet binnen de gestelde termijn van 15 dagen aan de betalingsverplichtingen voldoet, ben je van rechtswege onmiddellijk de geldende boetes wegens vertraging verschuldigd, berekend op basis van een rentevoet gelijk aan drie (3) maal de wettelijke rentevoet die van toepassing is vanaf de datum van betaling vermeld op de factuur, alsmede het bedrag van 40 euro voor incassokosten.

17

Fastned verkoopt stroom vanuit de volgende entiteiten die je op de volgende manieren kan bereiken:

In België verkopen we stroom via:
Fastned België BV
Adres: 9000 Gent, Martelaarslaan 21, bus 302
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 92 982 560
Website: https://fastnedcharging.com/nl

In Nederland verkopen we stroom via:
Fastned B.V.
Adres: James Wattstraat 77 R, 1097 DL, Amsterdam
E-mail: [email protected]
Telefoon: +31 20 705 53 00
Website: https://fastnedcharging.com/nl

In Duitsland verkopen we stroom via:
Fastned Deutschland GmbH Co Kg
Adres: Mohrenstraße 7-9, 50670, Keulen, Duitsland
E-mail: [email protected]
Telefoon: +49 221 82829 610
Website: https://fastnedcharging.com/de

In het Verenigd Koninkrijk verkopen we stroom via:
Fastned UK Ltd.
Adres: 1st Floor, 3 Bath Place, London EC2A 3DR
E-mail: [email protected]
Telefoon: +44 203 936 1700
Website: https://fastnedcharging.com/en

In Zwitserland verkopen we stroom via:
Fastned Switzerland AG
Adres: Bändliweg 20, 8048, Zürich, Switzerland
E-mail: [email protected]
Telefoon: +41 415 391 092
Website: https://fastnedcharging.com/en

In Frankrijk verkopen we stroom via:
Fastned France SAS
Adres: 26 rue du fraubourg Saint Antoine, 75012 Paris
E-mail: [email protected]
Telefoon: +33 1 84 71 00 62
Website: https://fastnedcharging.com/fr

18

De overeenkomsten tussen de geregistreerde klant en Fastned worden beheerst door het van toepassing zijnde recht van de lidstaat waar jij als klant woonachtig bent.